Michigan Complete Health Non-Discrimination Notice

Michigan Complete Health Medicare-Medicaid Plan (MMP) complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Michigan Complete Health (MMP) does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Michigan Complete Health (MMP):

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as qualified sign language interpreters and written information in other formats (large print, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and information written in other languages.

If you need these services, contact Michigan Complete Health (MMP)'s Member Services at 1-844-239-7387 (TTY: 711)      
8 a.m. to 8 p.m., seven days a week. On weekends and on state or federal holidays, you may be asked to leave a message. Your call will be returned within the next business day. The call is free.

If you believe that Michigan Complete Health (MMP) has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; Michigan Complete Health (MMP)'s Member Services is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800–368–1019, (TDD: 1-800–537–7697).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

English: 

ATTENTION: If your primary language is not English, language assistance services are available to you, free of charge. Call 1-844-239-7387 (TTY: 711).

Español (Spanish):

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-844-239-7387 (TTY: 711).

العربية (Arabic):

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك مجاناً. اتصل برقم 7387-239-844-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

中文  (Chinese):

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請 電 1-844-239-7387 (TTY:711)。

Tiếng Việt (Vietnamese):

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-844-239-7387 (TTY: 711).

한국어 (Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-844-239-7387 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Tagalog (Tagalog – Filipino):

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-844-239-7387 (TTY: 711).

Русский язык (Russian):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-844-239-7387 (TTY: 711).

Polski  (Polish): 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-844-239-7387 (TTY: 711).

Italiano (Italian): 

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-844-239-7387 (TTY: 711).

Deutsch (German): 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-844-239-7387 (TTY: 711).

日本語 (Japanese):

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-844-239-7387(TTY: 711)まで、お電話にてご連絡ください。

বাংলা (Bengali): 

লkয্ কˠনঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা uপলb আেছ েফান কˠন 1-844-239-7387 (TTY: 711)।

Shqip (Albanian): 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-844-239-7387 (TTY: 711).

Српски (Serbo-Croatian): 

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-844-239-7387 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 711).

ܣܘܼܪܸܬ݂ (Assyrian): 

ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 7387-239-844-1 (TTY: 711)

Last Updated: 09/30/17
H9487_18_Website_Pending